şişli evden eve nakliyat otelde kalan escort
Öne Çıkanlar erdoğan köy Basın çalarken enselendiler Detay!

Bu haber kez okundu.

Yeni Torba teklif TBMM'de

Maden Tetkik ve Arama MTA Umumi Müdürlüğü uhdesindeki ruhsatları bölerek aynı saha için Maden ve Petrol İşleri Umumi Müdürlüğünden ani çok yeni izin talep edebilecek Umumi Müdürlük tarafından MTA adına yeni ruhsatlar düzenlenebilecek

Hurda araçta ÖTV indirimi 15 bin liraya çıkarılıyor

AK Parti milletvekilerinin imzası bulunan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Teklifle Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi kurumlar vergisinden muaf tutulacak Bu muafiyet Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini kapsamayacak

İstanbul'da İstanbul Galata Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulacak Bu üniversite diş hekimliği fakültesi sanat ve sosyal bilimler fakültesi spor bilimleri fakültesi iş yüksekokulu lisansüstü eğitim enstitüsünden oluşacak

Teklifle Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'na yeni maddeler ekleniyor Buna göre Anayasa'da yer saha emredici normların gereğinin yerine getirilmesini ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda halk yayıncılık hizmetinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla kurumda vazife yapan memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personele verilecek disiplin cezaları disiplin işlemlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar görevden uzaklaştırma cezaları verecek disiplin amirleri ile ilgili konular yeniden düzenleniyor Bu kapsamda kurumda Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulması öngörülüyor

Uyarma kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından kademe ilerlemesinin durdurulması cezası Disiplin Kurulunun kararı alındıktan sonra umumi müdür tarafından işten çıkarma cezası umumi müdürün bu yöndeki isteği üzerine Yüksek Disiplin Kurulunca verilecek Disiplin kurullarınca ret kararı verilmesi halinde umumi müdür on beş gün içinde öbür bir disiplin cezası verebilecek

Personele aynı olaydaki ani çok fiili için muhtelif disiplin cezalarının uygulanması gerektiği hallerde fiiline uyan cezalardan en ağırı verilecek

Kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme cezası verilenler beş sene kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilenler on sene boyunca Kuruluş içinde müdür ve emsali ek göstergedeki yönetici kadroları ile daha yüksek ek göstergeli yönetici kadrolarına atanamayacaklar

Maden Kanunu'nda değişiklik

MTA Umumi Müdürlüğü uhdesindeki ruhsatları bölerek aynı saha için Maden ve Petrol İşleri Umumi Müdürlüğünden ani çok yeni izin talep edebilecek Umumi Müdürlük tarafından MTA adına yeni ruhsatlar düzenlenebilecek

Teklifle halk kuruluş ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerine ilişkin sözleşmelerde mevzuat değişikliği nedeniyle meydana gelen maliyet artışlarının tamamının eder farkı olarak ödenmesi yerine maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilebilmesi destek tutarlarının belirlenmesinde kömür fiyatlarının değişiminin de dikkate alınması ve maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin temel ve usullerin belirlenmesinde Halk İhale Sözleşmesi Kanunu kapsamında imzalanan sözleşmeler için Halk İhale Kurumunun öneri usulünün kaldırılması öngörülüyor

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'larda değişiklik yapan kanunla devlet hakkı oranlarına ilişkin olarak bu kanunda yapılan değişiklikler 2018 yılı devlet hakkı beyan tahakkuk ve tahsilatlarında uygulanmayacak

28 Şubat 2019 tarihinden evvel MTA tarafından hazırlanan kaynak veya rezerv raporları ile bildirilen madenler için bu maddenin yayımından itibaren 6 ay içerisinde Umumi Müdürlüğe başvurulması halinde MTA'ya buluculuk hakkı verilecek

Teklif Emniyet Umumi Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin bütün ihtiyaçlarının daha hızlı ve etkin sağlanması Jandarma Umumi Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile eşit imkanlara sahip olması amacıyla da düzenleme yapıyor

Kırıkkale'nin “Bahşili” ilçesinin ismi “Bahşılı” olarak değiştirilecek

Tarımsal üretime yönelik gereksinim duyulan mallar ile tarımsal üretimle elde edilen ürünler için Kooperatifler Kanunu Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ve Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulan kooperatif ve birlikler ile müstahsil örgütlerinden gerçekleştirdikleri tarımsal üretime yönelik gereksinim duyulan mallar ile tarımsal üretimle elde edilen mahsul alımları Halk İhale Kanunu kapsamı dışında olacak

15 Temmuz Şehitler Köprüsü cezaları

1 Ocak 2019'dan kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar vasıta sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına karşın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere idari nakit cezası verilmeyecek kesilmiş cezalar da tebliğ edilmeyecek

AK Parti'li milletvekillerince hazırlanan "torba kanun" teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu

Kanun teklifi ile uygulamada yeknesaklığın sağlanması adına Maden ve Petrol İşleri Umumi Müdürlüğünün vazife alanına giren Jeotermal Kaynaklar ve Tabii Mineralli Sular Kanunu'nda da düzenleme yapılacak

Buna göre jeotermal kaynak ve tabii mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ile devlet ve il yolları otoyollar demir yolları havaalanı liman baraj enerji tesisleri maden petrol doğalgaz su isale hatları gibi halk yararı niteliği taşıyan ya da gerçek veya tüzel kişilere ait öbür yatırımların birbirlerini engellemesi; jeotermal kaynak ve tabii mineralli su arama ve işletme faaliyetleri yapılamaz hale gelmesi; yatırım için öbür alternatif alanların bulunamaması durumunda jeotermal kaynak ve tabii mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ve yatırımla ilgili karar halk yararı açısından yatırımların önceliği ve önemini tespit etmek üzere ilgili bakanlığın müsait görüşü alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilecek

Bakanlık tarafından alınan bu kararlar halk yararı kararı yerine geçecek Jeotermal kaynak ve tabii mineralli su arama ve işletme faaliyetinin yapılamaz hale geldiği alanın ruhsattan taksir edilmesine veya ruhsatın iptal edilmesine de Bakanlık tarafından karar verilecek

Bakanlık veya Maden ve Petrol İşleri Umumi Müdürlüğü tarafından lüzumlu görülmesi halinde hazırlatılan rapor danışmanlık ücretleri yapılacak tetkik ve incelemeler için lüzumlu yolluk gündelik ve benzeri bütün harcamalar yatırımcı tarafından karşılanacak Ayrıca Bakanlık veya Umumi Müdürlük kararı ile faaliyeti kısıtlanan jeotermal kaynak ve tabii mineralli su arama ve işletme faaliyetleri yapanın veya yatırım sahibinin yatırım giderleri lehine karar verilen tarafça tazmin edilecek Yatırım çakışması işlemleri nedeniyle Bakanlıkça veya Umumi Müdürlükçe herhangi bir sebeple ödenmek zorunda kalınan tutar lehine karar verilen tarafa rücu edilecek

Teklifin yasalaşmasıyla Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi dahilinde kalan yerlerde Bakanlık tarafından alınacak halk yararı kararı gereği enerji üretimine öncelik tanınması halinde ilgili turizm merkezi ya da kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi veya bu alanlar için hazırlanmış onaylı bayındır planları yeniden düzenlenecek

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kesilen cezalar iade edilecek

Kanun teklifiyle 1 Ocak 2019'dan kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar vasıta sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına karşın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere verilen idari nakit cezası verilmeyecek İdari nakit cezası kesilmiş olanlar tebliğ edilmeyecek tebliğ edilmiş kişilerden tahsilat yapılmayacak varsa yapılan itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek Bu konudaki yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek Tahsilatlardan varsa yapılmış itirazlardan ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek

Aynı zamanda bu cezalar kapsamında kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde düzenlemenin yürürlük tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar ret ve iade edilecek

AB İşleri uzmanlarına Dışişleri Bakanlığı için geçiş hakkı

Teklifle 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Dışişleri Bakanlığının bağlı kuruluşu haline getirilen AB Başkanlığındaki Avrupa Birliği İşleri uzman ve uzman yardımcısı olarak vazife yapan nitelikli ve yetişmiş personele bir kereye mahsus olmak üzere sınavla Dışişleri Bakanlığı iş memurluğu veya konsolosluk ve ihtisas memurluğuna geçiş hakkı tanınacak Bu düzenleme uyarınca Dışişleri Bakanlığına geçiş yapmak isteyen Avrupa Birliği İşleri uzman ve uzman yardımcıları yalnızca tek bir imtihan için yazılı olarak talepte bulunabilecek

Sınav yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren bir sene içerisinde Bakanlık tarafından yapılacak 9 sene ve daha çok kıdemi bulunanlar ise iş memurları ya da konsolosluk ve ihtisas memurları için düzenlenecek ilk başkatiplik sınavına girecek

Teklifle ayrıca Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yetki verilen halk kuruluş ve kuruluşlarının naklen nakil yapabilmesi atanacak personelin hangi kadro ve pozisyonlardan seçileceği nakil şartları ile atanacağı kadro ve pozisyonları Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde gösterilecek

Maddenin gerekçesinde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle beraber gerçekleştirilen düzenlemeler neticesinde bazı halk kuruluş ve kuruluşlarının hizmetlerinin genişlemesi ve çeşitlenmesi veya yeni birimlerin oluşturulması kurumlarımızda yetişmiş personel ihtiyacını ortaya çıkarmıştır Bu ihtiyacın halk kuruluş ve kuruluşlarında vazife yapmakta olan kariyer uzman müfettiş denetmen denetçi gibi halk hizmetine hususi müsabaka sınavı ile kabul edilen personelin kurumlar arasında naklen atanması suretiyle giderilmesi amaçlanmaktadır" denildi

635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin adı "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Araştırma Geliştirme Yenilikçilik ve Girişimcilik Faaliyetlerinin Karşılanması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" şeklinde değiştirilecek

Kararnamenin Endüstri ve Teknoloji Bakanlığı tarafından endüstri alanındaki araştırma geliştirme yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetleri ile teknolojik gelişmeleri takip etmek desteklemek ve teşvik etmek amacıyla endüstri kuruluşları üniversiteler araştırma merkezleri ve enstitüler ile iş birliği yaparak bu kurumların teknolojik araştırma ve geliştirmeye aktif katılımını sağlamaya ilişkin 8 maddesinde uygulamada çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor

Kaynak: AA 

.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

bescort bursa bursa escort bursa escort gaziantep escort kayseri escort istanbul escort istanbul escort pendik escort izmir escort izmir escort bayan istanbul escort izmir escort